Välttämätön Saaristotie

Porvoo on toteuttamassa Skaftkärrin kaupunginosaa keskustan kaakkoispuolelle. Alue on pyritty suunnittelemaan niin, että talot, palvelut, liikennejärjestelyt ja koko asuinympäristö toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti. Alueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria ja sinne tavoitellaan yli 6000 uutta asukasta. Alueen markkinointiargumentteina on käytetty mm. energiatehokkuutta ja liikkumisen helppoutta.1,2

Skaftkärr. Kuva: https://www.porvoo.fi/library/files/5720930ced6b9772aa001c52/Skaftkarr_kaavarungon_selostus_fi.pdf

Mittava ja kunnianhimoinen hanke ja tonttien myynti ei ole kuitenkaan edennyt kovin vauhdikkaasti, ja suunnitelman toteutus vaikuttaa jääneen ikään kuin puolitiehen. Yhtenä pullonkaulana on hyvien ulkoisten liikenneyhteyksien puute. On selvää, että yli 6000 asukkaalle suunniteltu kaupunginosa tuottaa monenlaista liikennettä. Joukkoliikenne ja houkutteleva pyöräily- ja jalankulkuympäristö ovat olleet kaavan keskeisiä lähtökohtia. Alueen julkisen ja kevyen liikenteen ratkaisut mahdollistavatkin asukkaiden liikkumisen Skaftkärrin ja keskustan välillä mainiosti muutenkin kuin yksityisautolla.

On kuitenkin selvää, että alueelta liikutaan kaupungin ulkopuolelle myös yksityisautoilla, oli niiden käyttövoimana tulevaisuudessa sitten mikä tahansa energialähde. Tämän vuoksi on välttämätöntä tarjota hyvät yhteydet Skaftkärristä myös Porvoon ulkopuolelle. Nykyisellään ainoa reitti Skaftkärristä esimerkiksi Helsinkiin, Lahteen tai Kotkaan kulkee Porvoon keskustan kautta, mikä ei ole millään muotoa kestävä ratkaisu. Paitsi että se on ajallisesti hidas yhteys, se lisää myös olennaisesti keskustan liikennepainetta. Tämä vaikeuttaa mahdollisuuksia toteuttaa jalankulkupainotteista keskustaa ja heikentää keskusta-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Saaristotie mahdollistaisi myös etelään suuntautuvan raskaan liikenteen siirtymisen keskustasta Saaristotielle, jolloin keskustan liikennepaine helpottuisi myös niiltä osin.

”Nykyisellään ainoa reitti Skaftkärristä esimerkiksi Helsinkiin, Lahteen tai Kotkaan kulkee Porvoon keskustan kautta”


Historiaa

Kyse ei suinkaan ole mistään uudesta hankkeesta. Saaristotietä on pyöritelty virkamieskoneiston rattaissa varmaan yli 25 vuotta.

Yle Uutisten artikkeliarkisto vuodelta 1999 kertoo, että Porvoon saaristotien rakentamista lykätään ja tien rakennustyöt alkavat aikaisintaan neljän vuoden päästä, siis vuonna 2003. Tien hinnaksi oli tuolloin arvioitu 47 milj. markkaa (n. 8 milj. eur)3

Eduskunnalle tehty talousarvioaloite 1199/2002 listaa Porvoon itäisen ohitustien (Saaristotie) ylimpänä kiireellisten toimenpiteiden hankelistallaan.4

Vuonna 2004 hyväksytyssä Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavassa Skaftkärrin alue ja Saaristotie on ollut merkittynä jo 15 vuotta ja maakuntakaavassa vielä pitempään.5

Matti Arvinen esitti vuonna 2008 Saaristotien olennaisena osana Skaftkärrin liikennetoteutusta. Sen on tarkoitus toimia käytännössä pääväylänä moottoritien ja Skaftkärrin välillä (kts. kuva). Arvisen esityksen mukaan tavoitevuodeksi oli asetettu 2012, jolloin Itäinen ohitustie olisi jo otettu käyttöön välillä Tarkkinen – Veckjärventie.6
Ollaan siis aika lailla jäljessä suunnitellusta aikataulusta.


Saaristotien linjaus. Kuva: Arvisen esitys 2008 (kts. Lähteet)

Voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä (2011) Saaristotie on merkitty samoille sijoille, kuin yleiskaavassa, mutta nyt ehdotusvaiheessa olevassa Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa tiemerkintää ei löydy enää lainkaan.7 Tämä antaa viitteitä siitä, että ko. tiehen liittyvät toimenpiteet ovat tällä hetkellä pitkälti kunnan omissa käsissä.


Mitä pitäisi tehdä?

Kaupunkikehityslautakunta otti pari vuotta sitten kantaa asiaan toteamalla että ”Porvoon Itäisen ohikulkutien (myös nimellä Saaristotie) tarve on kasvanut Kevätlaakson ja Toukovuoren rakentamisen myötä. Lähivuosina maankäyttö tulee laajenemaan edelleen kaupungin itäisillä alueilla keskeisten alueiden yleiskaavan mukaisesti. Kaupunki esittää ELY-keskukselle, että jatkosuunnittelu käynnistettäisiin siten, että kyseinen väylä suunnitellaan valtion maantienä (tiesuunnitelma).”8

ELY ei ilmeisesti kuitenkaan ole suunnitelmalle ja kannanotolle korvaansa lotkauttanut. Valtio on vedonnut siihen, että kyseessä on kaupungin omaan sisäiseen liikenteeseen perustuva tieyhteys, joka kaupungin tulisi kustantaa. Mitä enemmän Skaftkärrin suunnalle rakennetaan, sitä enemmän tieyhteys liittyy kaupungin sisäiseen liikkumiseen ja sitä pienemmällä todennäköisyydellä valtio sen rahoitukseen osallistuu. Loputtomiin Saaristotien kanssa ei kannata odotella. Ellei valtio katso voivansa rahoittaa hanketta, niin muita vaihtoehtoja olisi syytä tutkia mahdollisimman pian. Kaupunki voisi esimerkiksi selvittää tien rakentamiskustannuksia myös yksityiseltä taholta.

Saaristotien jättäminen rakentamatta tai sen loputon odottelu on väärin Skaftkärrin uusia asukkaita kohtaan, jotka ovat hankkineet tonttinsa ja rakentaneet talonsa markkinointilupausten mukaan. Ennalta alueen suunnitelmiin tutustuva potentiaalinen ostaja voi perustellusti olettaa, että kaavoihin merkitty Saaristotie avaa heille lähitulevaisuudessa suoran yhteyden alueelta moottoritielle. Saaristotien puute myös hidastaa keskustan kehittämistä liikennepaineen kasvaessa. Olisikin tärkeää saada tämä tiehanke maaliin asti mahdollisimman pian.


Lähteet

———–

1) Skaftkärr –energiatehokasta kaupunki suunnittelua Porvoossa, Maija-Riitta Kontio
https://maankaytto.fi/arkisto/mk111/mk111_1442_kontio.pdf

2) Skaftkärr – Energiatehokas asuinalue Porvoossa (Sitran julkaisu)
https://media.sitra.fi/2017/02/27174155/Skaftkarr_energiatehokas_asuinalue_porvoossa-2.pdf

3) Saaristotien rakentamista lykätään, YLE, 10.6.2008
https://yle.fi/uutiset/3-5171286

4) Eduskunnan talousarvioaloite 1199/2002
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/taa_1199+2002.pdf

5) Yleiskaava
https://www.porvoo.fi/keskeisten-alueiden-osayleiskaava

6) Itäisen ohitustien (Saaristotie) ja Skaftkärrin alueen toteutuksen valmistelu, Matti Arvinen, 28.4.2008
https://docplayer.fi/9246817-Itaisen-ohitustien-saaristotie-ja-skaftkarrin-alueen-toteutuksen-valmistelu.html

7) Maakuntakaava
https://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html?x=425462&y=6694106&zoom=6&lang=fi&layers=1-3

8) Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 31.10.2017
https://www.porvoo.fi/kaupunkikehityslautakunnan-paatokset-31102017


Lisätietoa

Energiakokeilut – Skaffkärr
http://energiakokeilut.fi/kaupungit/skaftkarr

Sitra – Energiatehokas asuinalue Porvoon Skaftkärriin
https://www.sitra.fi/hankkeet/energiatehokas-asuinalue-porvoon-skaftkarriin/

Energiatehokkuus kaavoituksessa, Skaftkärr, Porvoo, Kaavarunkovaiheen loppuraportti
https://www.porvoo.fi/library/files/572092ffed6b9772aa001c34/Skaftkarr_kaavarungon_loppuraportti_2010_fi.pdf

Skaftkärr Porvoon kaupungin sivuilla
https://www.porvoo.fi/skaftkarr-energiatehokas-kaupunginosa

Vastaa