Mikä ihmeen kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallisen kaupunkipuiston käsitteeseen tuntuu kaupunkilaisten taholta liittyvän paljon epätietoisuutta ja virheellisiä mielikuvia. Ajattelin hieman avata asiaa, koska kaupunkipuiston merkitys ja arvopotentiaali on monille hämärän peitossa. Tietoisuuden lisääntyessä kaupunkipuiston suomia mahdollisuuksia kyettäisiin ehkä myös hyödyntämään nykyistä paremmin. Vastaan lyhyesti kysymyksiin: Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? Mitä Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyy? Saako sinne rakentaa? ja Miten sitä voi hyödyntää?

Vanhan kaupungin rantamakasiinit ovat osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa. Kuva: M.Varpio, 2004

 

 1. Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut1. Sen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelu ja -rakentamista2. Suomessa on tällä hetkellä 8 kansallista kaupunkipuistoa.

2. Mitä Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyy?

Porvoossa kansallinen kaupunkipuisto on noin 2130 hehtaarin laajuinen alue, joka myötäilee Porvoonjoen ja meren rantoja. Se alkaa pohjoisessa hieman Linnanmäen pohjoispuolelta ja jatkuu lounaassa Emäsalon pohjoiskärkeen ja idässä Stormossenin suoalueelle asti. Siihen sisältyy historiallista ja arkkitehtonisesti ainutlaatuista kaupunkiympäristöä, kuten Linnanmäki, Vanha Porvoo, keskustan Empire-korttelit ja Länsiranta. Etelämpänä kaupunkiympäristö vaihtuu virkistysalueisiin ja luontomaisemiin. Näitä ovat esimerkiksi Kokonniemi, Ruskiksen ruovikkoalue, Ekudden, Stensböle ja Sikosaari. Tarkempi aluerajaus löytyy täältä3.

3. Saako sinne rakentaa?

Kyllä saa. Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaukseen sisältyvä alue ei tarkoita sitä, että se pitäisi jättää nykyiseen olotilaansa tai että sinne ei saisi rakentaa mitään. Alueen maankäyttöä ohjaavat voimassa olevat kaavat ja suojelupäätökset. Alueen kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on lisäksi huomioitava Porvoon kansallista kaupunkipuistoa koskevat, hoito- ja käyttösuunnitelmassa annettavat määräykset4. On hyvä huomioida, että kansallisen kaupunkipuiston rajaus ei ole mikään maastoon piirretty kiinteä viiva. Myös alueen ulkopuolella tapahtuvat muutokset ja toiminnot vaikuttavat kaupunkipuiston olemukseen.

4. Miten sitä voi hyödyntää?

Kansallisella kaupunkipuistolla on valtava arvopotentiaali, jota voidaan hyödyntää kaupungin markkinoinnissa. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sisältää tiiviissä tilassa suuren määrän eri tyyppistä kulttuuritarjontaa, joka vetää kävijöitä puoleensa. Harvassa paikassa voi vierailija tutustua saman päivän aikana historialliseen kaupunkiympäristöön, vanhoihin huviloihin, vaihteleviin luontokohteisiin, suo- ja kosteikkoalueisiin, monipuoliseen linnustoon ja perinnemaisemiin. Kun kaiken läpi kulkee kulttuurihistoriallisia maisemaelämyksiä tarjoava Porvoonjoki, synnyttää tämä kokonaisuus vetonaulan, jonka veroista ei muista kaupungeista löydy. Kaupungin ja paikallisten yrittäjien yhteistyöllä kaupunkipuistosta on mahdollista tuotteistaa menestyksekäs kokonaisuus, joka on taloudellisesti erittäin tuottava5. Erityisesti kohteissa, joissa kävijät voivat majoittua ja palvelutarjonta on riittävää, on puistoilla huomattavan suuri vaikutus paikallistalouteen6.

Lähteet
———-
1) Kansallinen kaupunkipuisto Wikipediassa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_kaupunkipuisto

2) Kansallinen kaupunkipuisto maankäyttö- ja rakennuslaissa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L9

3) Porvoon karttapalvelu
https://kartta.porvoo.fi/?setlanguage=fi&e=26482531.27&n=6696720.50&r=8&w=*&l=Opaskartta%2CALU_Kaupunkipuisto&o=100%2C100&names=1

4) Ympäristöministeriön päätös Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta
http://www.porvoo.fi/library/files/573ecc00ed6b975f120002c0/Hakemus_-_perustamisp__t_s_-_kkp_paatos_perustamisesta_su_18052010.pdf

5) Uusimaan artikkeli 8.2.2017
http://www.uusimaa.fi/artikkeli/484308-porvoon-kansallinen-kaupunkipuisto-on-aarrearkku-mutta-voiko-sita-hyodyntaa

6) Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset, 2009, Metsähallitus, METLA
http://docplayer.fi/13673192-Kansallispuistojen-ja-retkeilyalueiden-kavijoiden-rahankayton-paikallistaloudelliset-vaikutukset.html

Lisätietoa
————-
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto (kaupungin sivut)
http://www.porvoo.fi/porvoon-kansallinen-kaupunkipuisto

Kansallinen kaupunkipuisto ympäristöministeriön sivuilla
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Vastaa